Us
linki
EN
English version
Metody przygotowania prbki biologicznej do obserwacji w SEM zale przede wszystkim od stopnia uwodnienia danego obiektu. Obiekty twarde (np. zarodniki rolin niszych, pokrywa chitynowa skorupiakw, ziarna pyku, nasiona) z uwagi na grubocienny charakter tkanek zewntrznych oraz niski stopie ich uwodnienia, nie zmieniaj swojej naturalnej struktury w warunkach prni mikroskopowej. Procedura postpowania nie wymaga zatem stosowania wstpnych technik dehydratacyjnych. Ponadto substancje inkrustujce i adkrustujce ciany komrek epidermy dodatkowo zabezpieczaj badane obiekty przed oddziaywaniem prni.

Obiekty twarde


Obiekty mikkie


Jeeli prbka jest uwodniona (np. tkanki w rnych stadiach rozwojowych), to w prni mikroskopowej woda wyparowuje, a obiekt ulega zamroeniu. Siy napicia powierzchniowego wzrastajce w czasie procesu parowania sprzyjaj wykrystalizowaniu si mikrokrysztaw lodu, co niekorzystnie wpywa na jako uzyskanych obrazw. Eliminacj znieksztace powierzchni komrek obserwuje si wtedy, gdy w procesie przygotowania preparatu przed suszeniem zastosuje si odpowiednie odczynniki utrwalajce i odwadniajce.

Standardowa metoda SEM dla mikkich obiektw biologicznych:


linia
kontakt